Regulamin korzystania
z serwisu akn.edu.pl

§1 WSTĘP

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu www.akn.edu.pl, którego właścicielem i wydawcą jest Szkoła Języka Angielskiego Agnieszka Kostrzewa-Nowak z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 32a/13 (piętro 3 ½), wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m. st. Warszawy, Regon 142858879, NIP 8321961262. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do konkretnych usług.

§2 DEFINICJE

 • Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu www.akn.edu.pl za pośrednictwem sieci Internet,
 • AKN - oznacza spółkę Szkoła Języka Angielskiego Agnieszka Kostrzewa-Nowak, o której mowa w §1.
 • Serwis – oznacza stronę internetową o adresie www.akn.edu.pl umieszczoną na serwerze AKN.
 • Cookies – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne pozwalające na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • AKN upoważnia Użytkownika do korzystania z Serwisu wyłącznie w ograniczonym zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:
  • dostęp do sieci Internet,
  • zainstalowana przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 • Wszelkie prawa do treści przysługują AKN.
 • Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością AKN. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania treści zamieszczonych w Serwisie osobom trzecim, publicznego udostępniania, bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.
 • Prawa do utworów, znaków towarowych oraz treści udostępnionych w Serwisie przysługują AKN.
 • AKN zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.
 • Zamieszczone w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a stanowią zaproszenie dla Użytkownika do złożenia zapytania ofertowego.
 • Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności recenzji) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

§4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • AKN nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych zamieszczonych na stronach Serwisu.
 • AKN nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.
 • W żadnym przypadku AKN nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych lub filmowych.

§5 STATYSTYKI

AKN zastrzega prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych.
 • AKN informuje, iż podczas korzystania z serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Czynności związane z instalacją plików „cookies” są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa, prawidłowego świadczenia Usług w serwisie oraz efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu www.akn.edu.pl.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 • AKN informuje, iż pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer, i są kierowane do serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 • Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach „cookies”, ma wyłącznie Administrator. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację tożsamości konkretnych Użytkowników.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej info@akn.edu.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.
 • AKN rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
 • Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu. AKN zastrzega prawo zmian zasad korzystania z Serwisu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.